Geoportal Miasta Siemianowice Śląskie
Pomoc      Strona UM    Strona główna geoportalu

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice miasta
OpenStreetMap >Info<
Ortofotomapa 1996
Ortofotomapa 2008
Ortofotomapa 2009
Ortofotomapa 2012
Ortofotomapa 2018
Ortofotomapa 2020
Plan miasta  Opis
Studium uikzp - uwarunkowania  Legenda
Studium uikzp - kierunki zagospodarowania  Legenda
Adresy  ULICE
Rejestr planów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Rysunek planu
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Tereny zabudowy usługowej
Obszary wielofunkcyjne
Obszary użytkowane rolniczo
Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej
Tereny zieleni, sportu i wody
Tereny komunikacji
Obszary infrastruktury technicznej
Obszary ścisłej ochrony
Tereny i obiekty objęte ochroną
Działki
Granice działek
Numery działek
Budynki
Uzbrojenie
Drogi
Obręby ewidencyjne
Lokale wyborcze
Numeryczny Model Terenu (NMT)
Zasób nieruchomości
Nieruchomości Skarbu Państwa
Nieruchomości Gminne
Gospodarka odpadami
Punkt zbiórki przeterminowanych leków
Punkt zbiórki zużytych baterii
Punkty selektywnej zbiórki odpadów
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg